دستورات شرطی در پایتون

if-else

دستورات شرطی در پایتون

دستورات شرطی یکی از اصول اساسی برنامه‌نویسی است که به برنامه‌نویسان امکان کنترل جریان اجرای برنامه را می‌دهد. در زبان برنامه‌نویسی پایتون نیز، دستورات شرطی یک قسمت مهم از سینتکس زبان هستند و به کاربران امکان کنترل جریان اجرای برنامه را می‌دهند. در این مقاله، به معرفی و استفاده از دستورات شرطی در پایتون پرداخته خواهد شد. همچنین، روش‌های سئو و بهبود عملکرد دستورات شرطی در پایتون نیز بررسی خواهند شد. دستورات شرطی در پایتون دستورات شرطی در پایتون، اجازه می‌دهند تا برنامه‌نویسان به اجرای یک بخش از کد تنها در صورت برقراری یک شرط خاص بپردازند. سینتکس اصلی دستورات شرطی در پایتون به شرح زیر است: python Copy code if شرط: # بلاک کدی که در صورت برقراری شرط اجرا می‌شود elif شرط_دیگر: # بلاک کدی که در صورت برقراری شرط دیگر اجرا می‌شود else: # بلاک کدی که در صورت عدم برقراری هیچ یک از شرط‌ها اجرا می‌شود در این ساختار، ابتدا با استفاده از کلیدواژه if شرط مورد نظر بررسی می‌شود. اگر شرط برقرار باشد، بلاک کدی که بعد از خط if قرار دارد، اجرا خواهد شد. در صورتی که شرط برقرار نباشد، بلاک کدی که بعد از elif قرار دارد بررسی می‌شود و اگر این شرط نیز برقرار باشد، بلاک کد مربوطه اجرا می‌شود. در صورتی که هیچ یک از شرط‌ها برقرار نباشند، بلاک کد موجود در بخش else اجرا خواهد شد. در پایتون، شرط‌ها می‌توانند متغیرها، عملگرها، عبارات منطقی و توابع بازگشتی باشند. به عنوان مثال، می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای مانند ==، !=، <، >، <=، >= برای بررسی برابری، نابرابری و رابطه بین دو مقدار استفاده کنید. همچنین، می‌توانید از عملگرهای منطقی مانند and، or، not برای ایجاد عبارات منطقی پیچیده‌تر استفاده کنید. نمونه کد زیر نشان‌دهنده یک دستور شرطی ساده در پایتون است: python Copy code x = 5 y = 10 if x > y: print(“x بزرگتر از y است.”) else: print(“x کوچکتر یا مساوی y است.”) در این مثال، ابتدا دو متغیر x و y تعریف شده‌اند. سپس با استفاده از دستور شرطی if بررسی می‌شود که آیا x بزرگتر از y است یا خیر. در این حالت، شرط برقرار نیست و بلاک کد موجود در بخش else اجرا می‌شود و پیام “x کوچکتر یا مساوی y است.” چاپ می‌شود. بهینه‌سازی دستورات شرطی در پایتون در برخی مواقع، دستورات شرطی ممکن است عملکرد کد را کاهش دهند و زمان اجرای برنامه را افزایش دهند. به همین دلیل، بهینه‌سازی و بهبود عملکرد دستورات شرطی در پایتون اهمیت دارد. در زیر چند روش برای بهینه‌سازی دستورات شرطی در پایتون آورده شده است: استفاده از عملگرهای مقایسه‌ای ساده: استفاده از عملگرهای مقایسه‌ای ساده مانند == و != به جای استفاده از تعداد زیادی از عملگرهای مقایسه‌ای پیچیده مانند is و is not، می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد دستورات شرطی داشته باشد. استفاده از ترتیب شرط‌ها: در صورتی که شرط‌های بیش از یکی در یک دستور شرطی وجود داشته باشند، بهتر است شرط‌های ساده‌تر و احتمالاً برقرار شده را در ابتدای دستور شرطی قرار داده و شرط‌های پیچیده‌تر را در انتها قرار دهید. این کار می‌تواند باعث کاهش تعداد ارزیابی‌های بی‌مورد شرط‌ها و افزایش سرعت اجرای برنامه شود. استفاده از عملگرهای منطقی به جای دستورات شرطی تو در تو: به جای استفاده از دستورات شرطی تو در تو، می‌توان از عملگرهای منطقی مانند and و or برای ترکیب شرط‌ها استفاده کرد. این روش ممکن است کد را ساده‌تر و قابل فهم‌تر کند و بهبود قابل توجهی در عملکرد دستورات شرطی داشته باشد. استفاده از عملگرهای ترتیبی: پایتون از عملگرهای ترتیبی مانند in و not in برای جستجو در لیست‌ها، رشته‌ها و سایر تراکنش‌ها پشتیبانی می‌کند. استفاده از این عملگرها به جای حلقه‌های for برای جستجو در لیست‌ها می‌تواند عملکرد برنامه را بهبود بخشد. استفاده از دستور شرطی elif: در صورتی که بیش از دو شرط در یک دستور شرطی وجود داشته باشد، به جای استفاده از چند دستور شرطی if جداگانه، می‌توان از دستور شرطی elif استفاده کرد. این کار می‌تواند کد را ساده‌تر و قابل فهم‌تر کند و اجرای برنامه را بهبود بخشد. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی elif x = 5 if x > 10: print(“x بزرگتر از 10 است”) elif x > 0: print(“x مثبت است ولی کوچکتر از 10 است”) else: print(“x منفی است”) در این مثال، ابتدا شرط x > 10 بررسی می‌شود، اگر برقرار باشد، پیامی در خروجی چاپ می‌شود. در غیر اینصورت، به شرط بعدی یعنی x > 0 بررسی می‌شود، اگر برقرار باشد، پیامی دیگر در خروجی چاپ می‌شود و در غیر اینصورت، به دستور else می‌رود و پیام مربوطه چاپ می‌شود. استفاده از دستور شرطی try-except: برای بررسی و کنترل خطاها در دستورات شرطی، می‌توان از دستور شرطی try-except استفاده کرد. این کار می‌تواند باعث جلوگیری از بروز خطاهای ناخواسته و بهبود عملکرد برنامه شود. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی try-except x = “۵” try: x = int(x) if x > 10: print(“x بزرگتر از 10 است”) else: print(“x کوچکتر یا مساوی 10 است”) except ValueError: print(“خطا: x باید یک عدد صحیح باشد”) در این مثال، قبل از انجام عملگرها، ابتدا سعی می‌شود متغیر x را به عدد صحیح تبدیل کرد. در صورتی که این تبدیل امکان‌پذیر نباشد و خطا رخ دهد، با استفاده از دستور شرط ی except، پیامی مربوط به خطا چاپ می‌شود و اجرای برنامه به ادامه می‌یابد. استفاده از دستور شرطی assert: دستور شرطی assert یک مکانیزم دیگر برای بررسی شرایط و اعلام خطا در صورت برقراری شرط است. اگر شرطی که به عنوان ورودی به assert داده شده برقرار نباشد، یک خطای AssertionError پرتاب می‌شود. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی assert x = 15 assert x > 10, “x باید بزرگتر از 10 باشد” print(“x بزرگتر از 10 است”) در این مثال، ابتدا با استفاده از دستور assert شرط x > 10 بررسی می‌شود، اگر این شرط برقرار باشد، اجرای برنامه ادامه پیدا می‌کند، ولی اگر شرط برقرار نباشد، یک خطای AssertionError پرتاب می‌شود و اجرای برنامه متوقف می‌شود. استفاده از دستور شرطی in: دستور شرطی in به کاربر امکان می‌دهد بررسی کند که یک عنصر خاص در یک لیست، رشته، یا دیکشنری وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی in fruits = [‘سیب’, ‘پرتقال’, ‘موز’, ‘انگور’] if ‘سیب’ in fruits: print(“سیب در لیست میوه‌ها وجود دارد”) else: print(“سیب در لیست میوه‌ها وجود ندارد”) در این مثال، با استفاده از دستور شرطی in بررسی می‌شود که آیا عنصر ‘سیب’ در لیست fruits وجود دارد یا خیر. اگر وجود داشته باشد، یک پیام مربوطه در خروجی چاپ می‌شود، در غیر اینصورت پیام دیگری چاجرای برنامه در این مثال به اتمام می‌رسد. استفاده از دستور شرطی elif: دستور شرطی elif یک روش برای بررسی تعدادی از شرایط متمایز است. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی elif x = 5 if x > 10: print(“x بزرگتر از 10 است”) elif x == 10: print(“x برابر با 10 است”) else: print(“x کوچکتر از 10 است”) در این مثال، ابتدا شرط x > 10 بررسی می‌شود، اگر برقرار باشد، پیام مربوطه چاپ می‌شود. اگر این شرط برقرار نباشد، به شرط x == 10 پرداخته می‌شود، و اگر این شرط هم برقرار نباشد، بلوک else اجرا می‌شود و پیام مربوطه چاپ می‌شود. استفاده از دستور شرطی pass: گاهی اوقات نیاز است که چیزی در بلوک یک دستور شرطی نوشته نشود، ولی نیاز به وجود یک دستور شرطی به تنهایی داریم. در این مواقع از دستور شرطی pass می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی pass x = 5 if x > 10: print(“x بزرگتر از 10 است”) else: pass در این مثال، چون شرط x > 10 برقرار نیست، بلوک else خالی است و اجرای برنامه بدون هیچ کاری ادامه پیدا می‌کند. استفاده از دستور شرطی all و any: دستورات شرطی all و any به کاربر امکان می‌دهند تا بررسی‌های پیچیده‌تری را انجام دهند. دستور all بررسی می‌کند که آیا همه عناصر یک لیست یا تاپل برقراری شرطی را دارند یا نه، و دستور any بررسی می‌کند که آیا حداقل یکی از عناصر یک لیست یا تاپل برقراری شرط را دارد یا نه. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی all و any numbers = [1, 3, 5, 7, 9] # بررسی اینکه آیا همه عناصر فرد هستند if all(x % 2 == 1 for x in numbers): print(“همه اعداد در لیست فرد هستند”) else: print(“لیست شامل اعداد زوج است”) # بررسی اینکه آیا حداقل یکی از عناصر اول است if any(is_prime(x) for x in numbers): print(“حداقل یکی از اعداد اول است”) else: print(“لیست شامل اعداد اول نیست”) در این مثال، ابتدا با استفاده از دستور all بررسی می‌شود که آیا همه اعداد در لیست numbers اعداد فرد هستند یا نه. سپس با استفاده از دستور any بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از اعداد اول است یا نه. استفاده از عملگرهای منطقی: علاوه بر دستورات شرطی، عملگرهای منطقی نیز برای انجام عملیات شرطی در پایتون مفید هستند. عملگرهای منطقی شامل and، or و not هستند. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از عملگرهای منطقی x = 5 y = 10 # استفاده از عملگر and if x > 0 and y > 0: print(“هر دو x و y بزرگتر از صفر هستند”) # استفاده از عملگر or if x > 0 or y > 0: print(“حداقل یکی از x و y بزرگتر از صفر است”) # استفاده از عملگر not if not x > 10: print(“x کوچکتر از 10 است”) در این مثال، از عملگرهای منطقی and، or و not برای انجام عملیات شرطی در پایتون استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از عملگر and بررسی می‌شود که هم x و هم y بزرگتر از صفر هستند یا نه. سپس با استفاده از عملگر or بررسی می‌شود که حداقل یکی از x و y بزرگتر از صفر است یا نه. در نهایت با استفاده از عملگر not بررسی می‌شود که x کوچکتر از 10 است یا نه. استفاده از شرط‌های ترکیبی: در پایتون، می‌توانیم شرط‌های ترکیبی را با استفاده از عملگرهای منطقی و دستورات شرطی ترکیب کنیم. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از شرط‌های ترکیبی x = 5 y = 10 z = -3 # شرط ترکیبی با استفاده از عملگرهای منطقی و دستور شرطی if if (x > 0 and y > 0) or z < 0: print(“یا هر دو x و y بزرگتر از صفر هستند، یا z کوچکتر از صفر است”) # شرط ترکیبی با استفاده از دستور شرطی if و elif if x > y: print(“x بزرگتر از y است”) elif x < y: print(“x کوچکتر از y است”) else: print(“x و y برابر هستند”) در این مثال، از شرط‌های ترکیبی استفاده شده است. در اولین مثال، با استفاده از عملگرهای منطقی and و or شرطی ترکیبی ایجاد شده است که بررسی می‌کند که یا هر دو x و y بزرگتر از صفر هستند و یا z کوچکتر از صفر است. در دومین مثال، با استفاده از دستور شرطی if و elif شرط ترکیبی بررسی می‌شود. است. اگر x کوچکتر از y باشد، پیام دیگری چاپ می‌شود که x کوچکتر از y است. در غیر این صورت، یعنی اگر x و y برابر باشند، یک پیام دیگر چاپ می‌شود که x و y برابر هستند. استفاده از دستورات شرطی دیگر: علاوه بر دستورات شرطی if, elif, else، پایتون از دستورات شرطی دیگری مانند assert و assert…else نیز پشتیبانی می‌کند. این دستورات شرطی برای بررسی شرایط خاصی در کد استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: python Copy code # نمونه‌ای از استفاده از دستور شرطی assert x = 10 # استفاده از دستور assert برای بررسی شرط assert x > 0, “x باید بزرگتر از صفر باشد” # استفاده از دستور assert…else برای بررسی شرط و اجرای یک بلوک کد if x > 5: print(“x بزرگتر از 5 است”) else: assert False, “این کد هرگز اجرا نخواهد شد” در این مثال، از دستور شرطی assert برای بررسی شرایط خاص در کد استفاده شده است. اگر شرط برقرار نباشد، یک خطا با پیام مشخص شده چاپ می‌شود و اجرای برنامه متوقف می‌شود. همچنین، از دستور شرطی assert…else برای اجرای یک بلوک کد خاص در صورت برقراری شرط و در غیر این صورت چک کردن درستی یک شرط استفاده شده است.

جستجو مطالب
جستجو کردن
جدیدترین مطالب
عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

آدرس:

رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت

شماره تماس:

09362096232

پست الکترونیک:

info@designmoj.com

ثبت نام یا ورود
همین الان، اطلاعات خود رو وارد کنید و وارد سایت شوید